محصولات سفارشی در حوزه لوازم خانگی

Customized products in the field of household appliances
پروفیل های فوق که به سفارش شرکت های تولید لوازم خانگی بوده است برای درب یخچال های ساید بای ساید و پشت یخچال به عنوان نگهدارنده موتور یخچال کاربرد دارد.

پروفیل های خاص و سفارشی بر اساس نیاز شرکت ها با تلرانس های مجاز خارج از پروفیل های استاندارد است بطوریکه پس از ارسال نقشه ها توسط مشتری و بررسی آن توسط تیم فنی و مهندسی شرکت قالب ها طراحی و با توافق طرفین قالب متناسب با آن پروفیل به قسمت ساخت و بخش عملیا ت حرارتی ارسال می گردد و پس از آماده شدن قالب ها تولید با حضور مشتری انجام می شود و بعد از تایید بازرس مشتری محصول بصورت روتین و بر اساس میزان سفارش مشتری ساخته و تحویل می گردد

پروفیل های خاص و سفارشی بر اساس نیاز شرکت ها با تلرانس های مجاز خارج از پروفیل های استاندارد است بطوریکه پس از ارسال نقشه ها توسط مشتری و بررسی آن توسط تیم فنی و مهندسی شرکت قالب ها طراحی و با توافق طرفین قالب متناسب با آن پروفیل به قسمت ساخت و بخش عملیا ت حرارتی ارسال می گردد و پس از آماده شدن قالب ها تولید با حضور مشتری انجام می شود و بعد از تایید بازرس مشتری محصول بصورت روتین و بر اساس میزان سفارش مشتری ساخته و تحویل می گردد